ПГП Грађевинац поседује стручне кадрове, механизацију и опрему за извођење свих врста грађевинских радова.
О организацији грађења се старају грађевински инжењери, инжењери архитектуре као и грађевинске пословође са дугогодишњим радним искуством. Они са разноликом екипом мајстора (зидара, тесара, армирача,....) успешно обављају најразличитије задатке из области грађења.

Можемо извојити следеће врсте услуга: машински и ручни ископ, уређење терена и израда бетонских платоа, грађење стамбених и стамбено – пословних објеката, грађење пословних објеката, грађење привредних и индустријских објеката, адаптација и реконструкција објеката, рушење објеката и извођење завршних радова.

Погледајете наше изведене радове.